Get Adobe Flash player
Banner

Přihlásit se
Register

Home

Podmínky pro použití a ochrana osobních údajů

Podmínky užívání  a ochrana osobních údajů

1.            Úvod

Před použitím těchto stránek („dále jen Stránky“) si prosím důkladně přečtěte  podmínky, vymezující pravidla  jejich užívání.  Podmínky pro užívání platí pro všechny návštěvníky a uživatele Stránek.  Týkají se též informací (včetně, ne však výhradně, textů, grafiky , fotografií, obrázků, animací, zvuků,  ilustrací a softwaru) a služeb (celkově chápány jako „Obsah“ ) poskytovaných  Stránkami nebo jejich prostřednictvím. Otevřením a používáním Stránek výslovně souhlasíte s těmito podmínkami užívání  v celém jejich rozsahu,  a  s případnými dalšími právními předpisy a pravidly vztahujícím se ke Stránkám, Internetu  a  k WWW. Jestliže s  dodržováním těchto podmínek v jejich plném rozsahu nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste Stránky opustili a dále je nepoužívali.

2.             Vlastnictví stránek a jejich obsahu

Stránky  vlastní a obsluhuje Italrefr S.r.l., firma registrovaná v Itálii se sídlem 

„via Arti e Mestieri, 3 -  Riccione (RN)  - 47838 -  Itálie.

 

Veškerý obsah Stránek vlastní  Italrefr S.r.l.( „Italrefr“), dále společnosti patřící  do téže skupiny

a  poskytovatelé  licencí  a  Obsahu. Všechny prvky Stránek, včetně, ne však výhradně, všeobecného designu a Obsahu, jsou chráněny zákonem „trade dress“, autorskými právy, obchodní značkou, průmyslovým vzorem (registrovaným i neregistrovaným) a  dalšími  zákony související s právem  duševního vlastnictví.

 

Vyjma případů výslovně povolených  Italrefr S.r.l., nesmí být žádná část Stránek nebo  Obsahu kopírována či  jinak dále předávána. Stránky, jejich Obsah a všechna práva s nimi související, zůstávají výhradním vlastnictvím Italrefr S.r.l.  nebo poskytovatelů licencí.

3.            AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva veškerého Obsahu jsou vlastnictvím  Italrefr S.r.l.  Vyjma případů v rámci Stránek vysloveně povolených, jste oprávněni  zobrazovat, přehrávat, tisknout a stahovat dokumenty, audio soubory a videa nalezené na Stránkách,  za účelem výhradně osobního, informativního

a nekomerčního charakteru. Obsažené materiály nesmíte nijak  upravovat  ani kopírovat, šířit, předávat, předvádět,  reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet díla z nich odvozená, předávat nebo prodávat jakýkoli jejich Obsah. Vyjma případů, kdy to zákon o autorských právech výslovně umožňuje, nesmíte  Obsah Stránek dále používat bez  předchozího výslovného povolení od Italrefr S.r.l. Toto omezení  se týká též zákazu použití veškerého  Obsahu na jiných internetových stránkách  či v počítačových sítích.  Z Obsahu těchto Stránek nesmíte odstraňovat žádná autorská práva, značky či jiné údaje, na něž se vztahují vlastnická práva.

 

Stahování  softwaru ze Stránek (včetně, avšak ne výhradně, spořičů obrazovek, ikon, videí nebo tapet) spolu se všemi  obsaženými nebo softwarem vytvořenými soubory či obrázky  

a  doprovodnými daty softwaru (souhrnně  chápáno jako „Software“)  je podmíněno povolením od Italrefr S.r.l., která je jeho vlastníkem spolu se všemi právy na  duševní vlastnictví. Vaše vlastnická práva jsou omezena na nosič, na němž je Software nahrán. Nesmíte jej dále  šířit, prodávat, dekompilovat,  zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak omezovat jeho čitelnost.

 

 

4.            OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny ochranné známky  názvů  produktů a obchodní názvy  Italrefr S.r.l. použité na Stránkách, jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami Italrefr S.r.l., není-li uvedeno jinak.

Bez předchozího výslovného povolení Italrefr S.r.l. nesmíte nijak  používat, kopírovat, reprodukovat,dále publikovat, tisknout, stahovat, posílat, předávat, šířit nebo měnit obchodní značky Italrefr S.r.l.,  a to ani na jiných internetových  stránkách, v počítačích v síti nebo při jakékoli propagaci.

 5.           ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

Materiály na této stránce jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakýchkoliv výslovných nebo zákonných záruk. Stránky slouží pouze pro poskytnutí obecných informací a neobsahují  žádná ujištění a záruky. Italrefr  v rámci zákonem povoleného rozsahu  nezaručuje  přesnost, kompletnost, bezchybnost  vhodnost, užitečnost , spolehlivost  a aktuálnost Stránek, ani že přístup k nim nemůže být přerušen, že případné poruchy budou opraveny a ani že stránky nebo jejich server  neobsahují viry či jiné škodlivé komponenty.  Italrefr si vymezuje možnost  kdykoli pozastavit, měnit nebo rušit celé Stránky či jejich části bez jakéhokoli předchozího upozornění a bez jakékoli zodpovědnosti.

 

 6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Užívání těchto Stránek je plně na Vaši odpovědnost a riziko. Italrefr S.r.l., ani nikdo z osob spojených s touto společností , s tvorbou, produkcí nebo poskytováním stránek není odpovědný za ztráty nebo škody , včetně, ne však výhradně,  přímých či nepřímých škod a  škod výjimečných nebo následných  vyplývajících z nedodržení podmínek  a   přečinů  (včetně nedbalosti) apod.

Všechny body uvedené v těchto Podmínkách vylučují odpovědnost firmy Italrefr S.r.l.za případná  úmrtí nebo těžká ublížení na zdraví způsobená nedbalým nebo nelegálním užíváním.

 

7. Odkazy na JINÉ  stránky

Odkazy na Stránkách umožňují přístup k dalším internetovým  stránkám, které nejsou kontrolovány společností  Italrefr S.r.l. Tyto odkazy jsou poskytovány, protože pro Vás mohou být zajímavé  nebo Vám umožní přístup k doplňkovým produktům  a službám  třetích stran. Za obsah

 a změny na těchto stránkách Italrefr S.r.l. neodpovídá. Na tyto stránky  vstupujete pouze na Vaši vlastní odpovědnost a měli byste brát na vědomí, že  mohou používat cookies, sbírat data nebo požadovat osobní informace. Proto doporučujeme zkontrolovat nejdříve podmínky  pro použití

a zpracování osobních dat na takových stránkách.

 

 

 

 

 

 

 

 8. Zneužití stránek

Stránky nesmíte používat  k zobrazování nebo přenosu  jakýchkoli materiálů, které by, i pouze potencionálně, mohly porušovat zákon, měly  ohrožující, nepravdivý, pobuřující, samozvaný, hanlivý, soukromí narušující, obscénní nebo pornografický, útočný, diskriminující nebo nelegální  obsah. Totéž  se týká materiálů, které by mohly dávat podnět k páchání zločinů, porušování zákonů nebo které by mohly jakkoli vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo porušovat zákon. Je rovněž zakázáno používat Stránky k propagaci nebo k obchodním nabídkám.

9.            VYLOUČENÍ  ODPOVĚDNOSTI ZA UŽÍVÁNÍ  STRÁNEK  

Italrefr S.r.l. může umožnit dalším osobám zobrazování a šíření obsahů Vámi vytvořených, např. prostřednictvím e-mailů  nebo posíláním elektronických pohlednic dalším osobám.

Používáním těchto služeb vyjadřujete souhlas k tomu, že  Italrefr  S.r.l. má v takovém šíření pouze pasivní roli a není odpovědná či trestně postižitelná za obsah těchto komunikací a materiálů  vytvořených Vámi nebo dalšími uživateli.

Italrefr S.r.l. si vyhrazuje právo  dle svého uvážení blokovat nebo odstranit jakoukoliv  komunikaci nebo materiál, které nejsou v souladu s  Podmínkami užívání nebo které jsou z jakéhokoli jiného důvodu pro společnost  Italrefr S.r.l.  nepřijatelné.

 

10. UŽÍVÁNÍ  stránek dětmi

Pokud je Vám méně než 16 let, musíte mít povolení od rodičů nebo jejich zákonných zástupců dříve než:

-          pošlete e-mail  na Stránky nebo budete chtít obdržet e-mail od nás

-          nám pošlete jakoukoli informaci

-          se přihlásíte do jakékoliv  hry nebo soutěže, kde jsou nabízeny ceny nebo kde budou vyžadovány Vaše informace.

Pokračováním v užívání  těchto Stránek a na nich nabízených služeb potvrzujete, že jste obdrželi povolení rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

 

11. Nevyžádané návrhy

Pokud není výslovně stanoveno jinak, Italrefr S.r.l. neakceptuje žádné návrhy nevyžádané prostřednictvím těchto Stránek.  

 

12. Reference

Reference na těchto Stránkách byly vybrány z dopisů, e-mailů  a telefonátů zákazníků  Italrefr S.r.l. 

 

13. Rozhodné právo a ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto podmínky podléhají italským zákonům. Pokud se jakékoli  ustanovení těchto podmínek stane neplatným jako celek nebo jeho část, nebude mít žádný vliv na platnost ostatních ustanovení podmínek.

 

14. Náš kontakt


Kontaktujte nás prosím  na následující adrese:

 Italrefr S.r.l.

k rukám : správce webových stránek/osoba odpovědná  za ochranu osobních údajů

via Arti e Mestieri, 3 - Riccione (RN) - 47838 - Itálie

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

1.            Úvod

Ochrana Vašeho soukromí je pro Italrefr S.r.l. důležitá. Toto prohlášení popisuje  informační praktiky   Italrefr Srl, včetně toho, jaké  druhy  informací smíme shromažďovat a uchovávat, jak je s nimi zacházeno  a s kým mohou být sdíleny.   Vysvětluje též jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů,  týkajících se Vašich osobních údajů.  Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje k údajům  shromážděných  firmou  Italrefr S.r.l. a dalších přidružených  společností  a poboček (všechny společně nazývané „Italrefr S.r.l.) distribuujících  výrobky Italrefr S.r.l. v Evropě a ve světě. Následující body Vám pomohou pochopit jak zacházíme  s informacemi, které nám poskytnete.

Obecně platí, že můžete navštívit naše stránky bez poskytnutí Vašich osobních údajů. Avšak pokud jsou osobní údaje shromažďovány, poslouží především k vylepšování služeb Vám poskytovaných.  Vaše osobní data budeme moci použít též pro zasílání informací o výrobcích a  službách  Italrefr  S.r.l. , které by Vás mohly zajímat. S výjimkou požadavků daných zákonem a výše uvedeného, nebudeme sdílet, prodávat nebo šířit žádné Vaše informace bez Vašeho souhlasu.

 2.           Shromažďování  OSOBNÍCH ÚDAJŮ a jejich zabezpečení

Poskytnuté údaje mohou být předávány, uchovávány a zpracovávány uvnitř nebo vně Evropské unie a kdekoli na světě. Nebudou sdělovány nikomu jinému kromě  Italrefr S.r.l,  přidruženým

a ostatním společnostem, které  poskytují  služby pro zákazníky Italrefr S.r.l. Pro ochranu Vašich údajů  používáme bezpečnostní opatření proti  přístupu  neoprávněných osob a proti protiprávním postupům, náhodným ztrátám a  poškozením.  Vaše údaje budou uchovávány  po přiměřeně dlouhou dobu, případně po dobu vyžadovanou zákonem.

S těmito informacemi bude zacházeno  v souladu se směrnicí 95/46/ES Evropského parlamentu

a podle vnitrostátních právních předpisů   přijatých  na základě této směrnice.

 

 

3.            Váš souhlas

Poskytnutím Vašich údajů  souhlasíte s jejich  použitím popsaným v tomto sdělení. Případné  změny ve způsobu  zpracování osobních údajů  zveřejníme  na této stránce, popř. na dalších internetových stránkách  tak, abyste byli vždy o způsobu zpracování Vašich údajů  informováni.   Vezměte prosím na vědomí, že další  užívání služeb bude znamenat Váš souhlas  s těmito změnami.

 

4.            Cookies

Italrefr S.r.l. může používat "cookies“ -  malé množství informací, které uložíme ve Vašem počítači . Mnoho internetových prohlížečů je  nastaveno  tak, že informuje o obdržení souboru  cookie (můžete se tak rozhodnout, jestli jej chcete přijmout nebo ne), nebo je všechny odmítá. Pokud zvolíte možnost odmítat všechny cookie z těchto stránek, nebudete moci používat některé funkce.

Pokud jste nastavili prohlížeč tak, aby soubory cookie neodmítal, bude náš systém moci po návštěvě těchto stránek   uložit cookies do Vašeho  počítače.

Cookies umožňují jednodušší použití stránek  během Vašich dalších návštěv.  Snižují například  množství údajů, které je třeba vložit,  pokud jste nám je poskytli již dříve.  Díky cookies můžeme též sledovat  užívání webových stránek a podle toho jejich obsah vylepšovat.

 

 5.           Použití nezletilými osobami

Děti a nezletilí by neměli poskytovat své osobní údaje  bez souhlasu rodičů.

6.            Odkazy na jiné stránky

Odkazy uvedené na našich stránkách Vás mohou navést na stránky, které nespravuje Italrefr S.r.l.

Po  kliknutí na tyto odkazy nebude  Italrefr S.r.l. předávat žádné Vámi poskytnuté osobní údaje  jiným stránkám. Tyto odkazy uvádíme, protože mohou být pro Vás zajímavé, nebo na nich můžete nalézt  doplňkové produkty či služby  poskytované třetími stranami.

Italrefr S.r.l. nezodpovídá za používání  osobních údajů  stránkami třetích stran.

7.            Kontakty

Jste oprávněni kontrolovat o Vás obsažené informace a požadovat od nás  provádění změn potřebným k aktualizaci Vašich údajů. Pokud tak chcete učinit, prosím, neváhejte nás kontaktovat. Dle zákona můžeme  požadovat  příspěvek  pro  úhradu našich nákladů spojených s poskytováním  detailů uchovávaných informací.

Kontaktujte nás prosím na adrese:

 Italrefr S.r.l.

k rukám : správce webových stránek/osoba odpovědná  za ochranu osobních údajů

via Arti e Mestieri, 3 - Riccione (RN) - 47838 – Itálie